Фото книга

М 54

Мирзо, Акбар

Сўнги нидо [Матн]: роман / А. Мирзо. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2017. – 384 6.

ISBN 978-9943-07-546-7 .

УЎК: 821.312.133-31

КБК: 84(5Ў)6

Мазкур роман «Аёзи чўзилган бахор». «Ажал билан юзма-юз» ва «Суиқасд» китобларининг мантиқий давомидир. Мустақилликнинг дастлабки ун йиллигида мамлакатимизда содир этилган даҳшатли воқеалар қиш аёзининг ҳамон давом этганидан дарак беради. Тошкентдаги террор. Сурхондарё ва Андижон воҳалари. Бy фожиалар киши қалбини ларзага солади. Умрипинг охиригача Ўзбекистон халқининг озодлиги, тинчлиги ва фаровонлиги учун курашган Биринчи Президент юрагида сунгги дамларда миллатга қарата айтмоқчи бўлган қандай тилаги. даъвати – нидоси бўлган.

Бу сирни xaётий воқеа ва бадиий тўқималар асосида ёзилган ушбу асарни ўқиб билиб оласиз.


Фото книга

М 30

Масутов, Турдали.

Қил устидаги қисмат [Матн]: Ҳужжатли қисса / Т. Масутов; масъул муҳаррир Л.Тангриев; бош маслахатчи X.Сахибов; таржимон А.Улугов. – Тошкент: MERIYUS ХМНК, 2016. – 420 бет.

ISBN 978-9943-988-51-4

УЎК: 613.295.784

КБК: 84(5Ў)7

Қўлингиздаги ушбу асар муаллифи, етук шарқшунос, довюрак разведками, полковник Турдали Масутов узоқ йиллар давомида Давлат хавфсизлиги идораларида хизмат қилди. Ўта нозик ва мураккаб, қалтис хает йулини босиб ўтди. У киши зиммасига юклатилган масъул вазифа тақозосига кўра ер юзининг энг оловли нуқталаридан бири саналмиш Афгонистон мамлакатида узоқ муддат фаолият олиб борди. Бу юртнинг тарихи, табиати, шу тупроқда истиқомат қилувчи халқнинг турмуш тарзи, урф-одатлари Турдали Масутовда чуқур таассурот қолдирди, кўнглига битмас-туганмас хайрат, завқ-шавқ солди, ту баробарида, Афғонистон заминида кўп йиллардан буён давом этаётган биродаркушлик уруши оқибатларидан қалби изтиробга тўлди. Турдали Масутов қаламига мансуб “Қил устидаги қисмат” асарида худди шу кечинмалар, хис-туйғулар акс этган. Мазкур асар катта қизиқиш, завқ-шавқ билан ўқилади. Китобхон юрагида қон-қардош, жафокаш афғон халқига нисбатан хайрихохлик, урушга, зурапонликка нофратуйготади.


Фото книга

3-85

Зоҳидов, Аброр.

Хиёнат [Матн]: детектив-саргузашт қиссалар / А.Зоҳидов. – Тошкент: Yangi kitob, 2017. – 128 б.

ISBN 978-9943-4804-9-0

УЎК: 821.512.133-312.4

КБК: 84(5У)6

Детектив китоб ўқишга нима етсин! Боши берк кўчага кириб қолган қахрамонларнинг тақдиридаги чигалликлар саргўзашт ишқибозларини қизиқтирмай қолмайди. Кескин воқеалар, кутилмаган ходисалар китобхонни ўзига жалб этади. Айниқса, зиддиятли, тўқнашувларга бой сюжет китобга бўлган қизиқишни янада кучайтиради. Устоз адиб Тохир Малик айтганидек, сюжет топиш мумкин, лекин уни ишонарли қилиб баён этиш муҳимроқ. Мазкур асарларда ана шу икки жихат хам мужассам. Буни китобни укиб чикиб узингиз амин буласиз.

Истеъдодли каламкаш Аброр Зохидовнинг саргузаштбоп ва мароқли китоби сизларга манзур булади, деган умиддамиз.


Фото книга

O’-16

O’zbek xalq ertaklari [Matn]: 2-kitob / Muharrir G.Kuvandikova. – Toshkent: Tafakkur qanoti, 2017. – 160 b.

ISBN 978-9943-382-38-1

UO’K: 372.41

KBK: 74.200

 

 

 

 


Фото книга

O’-16

O’zbek va jahon xalq ertaklari [Matn] / Muharrir G.Kuvandikova. – Toshkent: Tafakkur qanoti, 2017. – 160 b.

ISBN 978-9943-382-17-6

UO’K: 372.41

КВК: 74.200

 

 

 

 


Фото книга

F 85

Sehrli so’z. Волшебное слово [Matn]: O’zbek xalq ertaklari / Nashrga layyorlovchilar: D.Xudoyqulov, S.Valiyeva. – Toshkent: Navro’z, 2017. – 144 b.

UO’K: 118.5.3.7

КВК 84.14(5O’zb)

ISBN 978-9943-381-09-4

Ushbu to’plamdagi bolalar uchun mo’ljallangan ertaklarda odob-axloq, zukkolik, rostgo’ylik, adolatparvarlik kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega ma’nolar aks etadi. To’plangan ertaklar bolalar dunyoqarashining kengayishi va ularning yetuk inson sifatida shaktlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatishi ko’zda tutilgan.

Shuningdek, sevimli farzandlarimiz bu kitobni o’qib. til o’rganish borasida ham bilimlarini oshiradilar degan umiddamiz.


Фото книга

С 17

Самари, Артур

Любовь прокаженного [Текст]: повесть / Л. Самари. – Ташкент: ИПТД «Узбекистан», 2016. – 456 с.

ISBN 978-9943-28-674-0

УДК 821.512.133-31

ББК 84(5У)

Недавно вышла в свет книга самаркандского писателя Артура Самари «Любовь прокаженного». Тема проказы, по словам автора, в советское и постсоветское время была закрытой. Таких больных люди чуждались. Литератор в интервью рассказывает о встрече с ними и развеивает мифы о самой болезни.


Фото книга

А-15

Абдуғафур, Бахтиёр.

Қонли гуллар водийси: Мадаминбек [Матн]: роман / Б.Абдуғафур. – Тошкент: Akadеmnashr, 2018. – 480 6.

ISBN 978-9943-4082-5-9

УЎК: 821.512.133-31

КБК: 84(59)6

Ўтган аср бошларида Туркистон алғов-далғов воқеалар гирдобида қолди. Шундай оғир вазаятда халқимиз орасидан чинаккам юрт фидойилари етишиб чиқди ва ватан озодлиги йўлида тенгсиз курашга киришди. Қўлингиздаги асар миллат қаҳрамонларидан бири Мадаминбекнинг ҳаёт ва кураш йулига бағишланган. Асарни ўқиш давомида китобхон бугунги дориломон кунлар осонлик билан келмаганини тушуниб етади деб ўйлаймиз.


Фото книга

Ж – 13

Жабборов, Рустам

Жаҳолат асираси [Матн]: қисса / Р.Жабборов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. – 256 б.

ISBN 978-9943-27-776-2

УЎК: 821.512.133-3

КБК:84(5У)7

Тақдир, аслида худо томонидан буюрилган инъом. Ва Аллоҳ таоло бизни ақл билан ҳам сийлаганки, нима яхши-ю нима ёмон, нима тўғри-ю, нима нотўғри, биз бораётган манзил нурафшонми ёки зулматми – уларни бир-биридан фарқлаш ва муносиб ҳаёт йўлини танлашимизни ўзимизга қўйиб берган.

Бошқаларнинг истагига кўра яшаш, бошқаларнинг йўриғи билан яшаш, алалоқибатда эса ҳалокат билан якун топадиган умрни тақдирнинг ҳукми сифатида баҳолаш нотўғри. Иисон қалбида ниш урган орзу-умидлар, ёрқин келажакка ишонч, бахтли ҳаёт кабиларнинг фацат хаёлда к,олиб кетмаслиги, саробга айланмаслиги такдирга цанчалик борлик; булса, инсоннинг иродаси, матонати, тарбияси, уни камолга етказган оилавий муҳитга ҳам шунчалик боғлиқдир.

Эътиборингизга ҳавола этилаётган китоб қаҳрамони – Маҳзуна ҳам орзулари осмон қадар буюк, қалби меҳрга лиммо-лим, айни пайтда бахтга ташна қиз эди. Исми тақдирини ҳам маҳзун қилиб қўйган қиз бошидан кечирган беҳисоб азоб ва кўргиликлар, она Ватан соғинчи – бир аёл умрини, бегона юртда бахт излаган, алалоқибатда бахтсизликка дучор бўлган бир аёл орзуларини чилпарчин қилиб юборди…


Фото книга

Қ-77

Қоржовов, Л.

Илонғор подачиси [Матн]: ҳикоялар / А. Қоржовов. – Тошкент: Tafakkur, 2015. – 288 6.

УЎК: 372.233.2(075)

КБК:28.31б.2Узб.

ISBN 978-9943-24-156-5

Қўлингиздаги китоб ўзида ғapoйиб ва сирли воқеаларни жамлаган детектив, ишқий, мистик ҳамда ҳаётии-майший йўналишдаги ҳикоялардан иборат. Йигирма йил кутилган фарзандни ўғирланган она, севимли тулпорини суйган қассоб қисмати, мотам куни тирилган қиз каби кечмишлар сизда ҳам кaтта қизиқиш уйғотади.

Азамат Коржоновнинг шу вақтгача «Қора либосли келинчак» ва «Афсун» номли ҳикоялар тупламлари нашр этилган эди. «Илонғор подачиси» адибнинг учинчи ҳикоялар тўпламидир. Бундан ташқари ёзувчи «Қил устидаги тақдир», «Сунгги гунох», «Бехосият уй», «Ер остидаги авлиё» каби бир неча қиссалари билан китобхонлар оммасининг эьтиборини козонган.


Фото книга

Б-43

Баходирова, Саригул.

Тўмарис [Матн]: Қисса / С. Баходирова; таржимон М. Ахмад. – Тошкент: «O’zbekiston», 2016. – 120 6. (Халқ қаҳрамонлари).

ISBN 978-9943-28-822-5

УЎК 821.512.121-31

КБК 84 (5Ў)7

ISBN 978-9913-28-822-5

Адибнинг ушбу “Тўмарис” номли китобида ўзбек халқининг тарихий аёл қаҳрамони Массагетлар шоҳи Тўмарис ҳакида ҳикоя қилинади.

Ушбу тарихий роман китобхонларда ватанга бўлган меҳр-мухаббатни, жасоратни уйғотади деган умиддамиз.


Фото книга

А15

Абдурахимов, Ўткир.

Тақдирдан қочиб бўлмас [Матн] / У. Абдурахимов; тақризчи Н. Каримов. – Тошкент: «Noshir» машриёти, 2018. – 408 б.

ISBN 978-9943-369-96-2

УДК: 821.512.133-31

ББК 84 (5У)6

Ўткир Aбдурахимовнинг ушбу асарида ўзбек адабиёти томонидан хали «ишланмаган» мавзу қаламга олинган – Халкаро полиция “Интерпол” фаолияти ёритилган.

Шy хам мухимки, асарнинг бош қахрамони, «Интерпол» ходими Эркин Пулатов муаллиф ижодий хаёлоти маҳсули эмас, бугунти кунда соғ-омон яшаб турган замонлошимиз, юртдошимиздир. Миллати ҳам – ўзбек.

Романда хозирги замоннинг муаммоларидан бири – наркотик моддалар ҳамда қурол-яроғ савдоси билан ноқонуний шуғулланаётган жиноятчилар тудасининг фош этилиши жуда кизикарли ва хаяжонли тарзда хикоя қилинадики, бу уиинг китобхонлар томонидан севиб ўқилишини таъминлайди.


Фото книга

O’-54

Hoshimov, O’tkir

Tushda kechgan umrlar [Маtn] / O’. Hoshimov. – Тoshkent: G’afur C’ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2017. – 260 b.

ISBN 978-9943-5012-9-4

UO’K 398.22+82-131

KBK 82.3 (5O’)

Atoqli adib O’tkir Hoshimov o’zining ushbu asarida manfur tuzum o’zbek xalqining boshiga solgan inudhish va alamli kunlorni turli badiiy obrazlar orqali mahorat bilan yoritib beradi.

Asarda keltirilgan voqealar adibning badiiy to’qimasi yoki chindan real hayot ro’y berganmi? Yoxud tushda kechganmi, tushdek o’tganmi? Zukko kitobxon bu kabi savollarga kitobni o’qib bo’lib, o’z xulosalarini chiqarishiga ishonamiz. O’ylaymizki, bir nafasda o’qib chiqiladigan bu asar Sizning kitob javoningizdan munosib o’rin oladi.


Фото книга

М-93

Muxtor, Asqad

Chinor [Маtn]: roman / Asqad Muxtor. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. – 576 b.

UO‘K: 821.512.133-3

КВК: 84(50’)6

ISBN 978-9943-27-560-7

Asqad Muxtomingbu romani sharq adabiy an’anaiarini eslatuvchi yangi bir shaklda yozilgan. Chinorning azim shoxlariday bar tomonga tarvaqaylab ketgan qissalar jonli voqelikni aks ettirsa, uning teran ildizlari – hikoyatlar yaqin o’tmish haqida, rivoyatlar esa pildirab uchgan yaproqlar singari yengil, ular badiiy tafakkur qanotida qadim afsonalarga borib tutashadilar…

Bularning hammasi ham bir o’zbek oilasi haqida. Bu oila katta, qadimiy, madaniy, mehnatkash va shu ma’noda «tagli-zotli. Uning har bir a’zosi xalq hayotida ma’lum bir mas’ulivatli yukni o’z zimmasiga olgan. Jonajon tuproqqa chuqur tomir yoygan, baquwat va qadimiy Chinor mangulik ramzi, xalqimiz timsolidir.

Oila boshi Ochil buvaning safari bilan shartli ravishda o’zaro bog’langan qissalarning har biri mustaqil axloqiy-estetik fikmi ilgari suradi. Hikoyatlar va rivoyatlar esa bu fikrni quvvatlab, yanada mustahkamlaydi.